Sportvisie Hollandscheveld

Sportvisie Hollandscheveld

Beste leden,

Zoals jullie wellicht weten zijn wij met alle sportverenigingen in Hollandscheveld al enige tijd in overleg over een nieuwe, modernere en grotere sporthal in het dorp. Tegelijkertijd leven er bij de verschillende sportverenigingen vraagstukken als het gaat om de buitensportaccommodaties en ook op gemeentelijk niveau wordt en is onderzoek gedaan naar alle binnen- én buitensportaccommodaties in de hele gemeente.

Vanuit Plaatselijk Belang is daarom enkele jaren terug een werkgroep opgericht om met alle sportverenigingen te komen tot een gezamenlijk sportvisie in Hollandscheveld, deze werkgroep is de afgelopen periode uitgebreid met ambtelijke ondersteuning van de gemeente (en adviesbureau ICS).

In september hopen wij dat de sportvisie wordt vastgesteld door het College van B&W. Dit zal een openbare bekendmaking zijn die daarna ook in de media verschijnt. Omdat we niet weten wat wel en niet verteld wordt, hierbij vanuit de werkgroep een samenvatting van de sportvisie.

Waarom ook alweer een gezamenlijke sportvisie?

Er zijn meerdere redenen om te komen tot een gezamenlijke sportvisie in Hollandscheveld, enkele daarvan zijn:
- De aanleiding was een veelvoud aan functionele tekortkomingen in de Marke. Hiernaar is onderzoek gedaan, de lijst met aandachtspunten is te lang om hier op te noemen, verwezen wordt naar het visiedocument.
- Met name in de winterperiode is er capaciteitstekort in de Marke. Zelfs zodanig dat veel (jeugd)teams minder trainen dan tijdens het veldseizoen en/of op zeer ongelukkige tijden.
- De Marke is gebouwd in 1980 en daarmee ruim meer dan 40 jaar oud, het gebouw is (financieel) afgeschreven en op termijn moet het grondig gerenoveerd worden. Na renovatie verbetert de functionaliteit echter niet.
- We hebben in Hollandscheveld meerdere buitensportaccommodaties die allemaal tegen verschillende vraagstukken aanlopen waarbij de ene urgenter is dan de andere.

Doel
De ambitie van de sportverenigingen is om tot een toekomstbestendige en efficiënte inzet van sportaccommodaties te komen, waar mogelijk in samenwerking met elkaar. Met als doel dat zoveel mogelijk inwoners uit Hollandscheveld (e.o.) kunnen sporten en bewegen en om de sportverenigingen vitaal te houden. We willen sociale contacten en sociale cohesie tussen mensen bevorderen. Sport verbindt en verbroedert. Onder andere door de aanwezigheid van verschillende sporten blijft de leefbaarheid in Hollandscheveld op peil.

Visie op accommodaties
Sporthal
Voor de sporthal geldt dat uit de onderzoeken blijkt dat deze op termijn gesloopt en nieuwgebouwd moet worden vanwege functionele en capaciteitstekortkomingen (zie nadere onderbouwing in visiedocument).

Delen van ruimten
We staan ervoor open te onderzoeken welke ruimten we kunnen delen. Het liefst doen we dat op één volledig nieuw sportpark, dit was initieel ook het uitgangspunt, maar het moet wel realistisch en haalbaar zijn en binnen redelijke termijn gerealiseerd. De gemeente heeft aangegeven geen gronden beschikbaar te hebben in Hollandscheveld waar alle sportverenigingen naartoe kunnen verhuizen en een dusdanig grote grondaankoop – vaak van meerdere eigenaren – is niet realistisch.

Huidige situatie sportparken
HTC/Boshoek
De tennis ervaart haar huidige accommodatie als goed. Hij raakt wel op leeftijd en op termijn zijn vervangingsinvesteringen noodzakelijk. In 2022 zijn 2 pickleball banen geopend. HTC mist wel ruimte om binnen te tennissen in de winter en mogelijkheden tot samenwerking. Bovendien heeft HTC de wens om padelbanen te realiseren. Een gedeeltelijke clustering van voorzieningen is daarom voor de kortere termijn het meest voor de hand liggend waarbij in de toekomst volledige clustering (gefaseerd) op haalbaarheid en noodzakelijkheid zal moeten worden getoetst. Voorop staat dat de verenigingen wel hun eigen identiteit behouden.

’t Hoge Bos
Aandachtspunt is dat de kleedkamers grondig gerenoveerd moeten worden en dat de accommodatie verduurzaamd moet worden tot BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Verder is het sportpark in goede conditie.

De Oosthoek: VV Hollandscheveld
Aandachtspunt is dat de kleedkamers grondig gerenoveerd moeten worden en dat de accommodatie verduurzaamd moet worden tot BENG (Bijna Energie Neutraal Gebouw). Verder is het sportpark in goede conditie.

De Oosthoek: HHV
HHV moet over op kunstgras. Geschatte investering: 320K excl. BTW (prijspeil 2022).
Daarnaast heeft HHV vier noodunits die dienen als kleedkamer en ruim 10 jaar geleden al afgebroken hadden moeten worden. Geschatte investering: 435K excl. BTW (prijspeil 2022). Bovendien is de kantine verouderd.

VIOS
Aangezien VIOS geen gebruik maakt van gemeentelijke percelen en onlangs nieuwbouw heeft gerealiseerd, is deze locatie niet meegenomen. Wellicht dat in een latere fase van de uitvoering van de Dorpsvisie ook deze locatie mogelijkheden voor samenwerking biedt.

De Marke
Uiteraard zijn we als verenigingen blij met een sporthal in het dorp en ‘kunnen we het er mee doen’, maar voor de toekomstbestendigheid zien we graag een nieuwe. Het advies is om in Hollandscheveld een nieuwe grotere sporthal te realiseren. Een vloeroppervlakte van minimaal 48x28 en 7 meter obstakelvrij wordt geadviseerd, inclusief minimaal twee scheidingswanden. De exacte afmetingen moeten nog bepaald worden in de verdere uitwerking.
De reden is dat de onderhoudskosten oplopen. In de periode 2023-2032 worden de totale onderhoudskosten geraamd op 665K excl. BTW. Daarnaast zal gelet op de leeftijd een renovatie van (indicatief) 1,5-2 miljoen excl. BTW noodzakelijk zijn. Echter, hiermee wordt de functionaliteit nog niet verbeterd.

Scenario’s
Op basis van bovenomschreven uitgangspunten voor toekomstige huisvesting heeft de werkgroep verschillende locaties voor de sporthal en mogelijke samenwerking afgewogen.
Vanuit de ambitie om samen te werken ligt (gedeeltelijke) clustering voor de hand. Voor de korte termijn lijkt een gedeeltelijke clustering van HHV en de sporthal het meest realistisch (zodat ‘winter-‘ en ‘zomeraccommodatie’ gecombineerd kunnen worden). De toekomstige mogelijkheid tot volledige clustering (waaronder integratie van voetbal en tennis) moet te zijner tijd blijken.

Er is een afwegingskader gemaakt om de locaties te beoordelen, bestaande uit de volgende onderwerpen:
1. Eigendom: zoveel als mogelijk eigendom van de gemeente
2. Ruimtelijke inpassing: zoveel als mogelijk functies passend op de locatie (qua oppervlakte) om tegemoet te komen aan clustering van voorzieningen
3. Stedenbouwkundige inpassing: passend in de omgeving
4. Bereikbaarheid / veiligheid: goede bereikbare locatie, aansluiten op verkeerswegen, veilig bereikbaar
5. Gevolgen voor diverse gebruikersgroepen vanuit sport en onderwijs: is het een verbetering of verslechtering voor de gebruiker?
6. Samenwerking: wordt dit extra bevorderd?
7. Financiële implicaties: ontstaan er synergievoordelen?
8. Planning/fasering: kan de visie worden uitgevoerd met behoud van bestaande voorzieningen?

De volgende locaties voor een integraal sportpark waar alle sporten t.z.t. kunnen worden ondergebracht, zijn afgewogen:
- ‘nul-scenario’: handhaven zoals alles nu is
- Nieuwbouw aan Zuideropgaande (in verlengde van Schoonhovenweg)
- ’t Hoge Bos
- De Oosthoek

Daarnaast is gekeken naar de locatie van de Marke (maar die locatie is te klein voor clustering van voorzieningen) en tegenover Beatrix (niet in eigendom en andere plannen voor).

Alles concluderend is een gedeeltelijke clustering op de Oosthoek het meest logisch, blijkt uit het afwegingskader. Deze locatie is het grootst qua oppervlakte en volledig in eigendom van de gemeente. Hierdoor is de kans het grootst meerdere functies te combineren. De locatie ligt gunstig en is zowel met de auto (via Schoonhovenweg) als met de fiets/lopend (vanuit nieuwbouwwijk) goed bereikbaar. Samenwerking kan bevorderd worden op de locatie en er kan zoveel als mogelijk gebruik worden gemaakt van al aanwezige voorzieningen en gemeentelijke gronden. Bovendien kan hier de clustering gefaseerd gerealiseerd worden zodat de hoogste urgenties opgelost kunnen worden.

Voor een mogelijk scenario van een volledige clustering van alle sportlocaties liggen aan verschillende kanten uitbreidingsmogelijkheden. In een vervolgfase zullen de huidige voetbalcomplexen en de tennislocatie moeten worden bezien. De beide voetbalcomplexen bieden namelijk ook mogelijkheden om op termijn de voetbalverenigingen samen te voegen. Dit kan zowel op de Oosthoek als bij ’t Hoge Bos.

Wat betekent dit voor v.v. Hollandscheveld
“ Wij ondersteunen een integrale sportvisie voor ons dorp. Aanleiding van het proces was de verouderde sporthal, waarvan iedereen wel begrijpt dat een nieuwe sporthal wenselijk is voor ons dorp.
In het proces van de sportvisie zijn ook de 4 buitensportlocaties meegewogen. Hierbij ziet iedereen dat HHV zeer begrijpelijk urgentie kent. Tegelijkertijd kennen de andere locaties haar eigen afwegingen en tijdspad.
Deze afwegingen bepalen uiteindelijk ook de mogelijkheid, nut en noodzaak van een gedeeltelijke en/of gehele clustering van de sportlocaties in Hollandscheveld. De gesprekken met de werkgroep en de Gemeente Hoogeveen gaan in goede harmonie, dus wij zien uit naar een constructief vervolg.”