Algemene ledenvergadering 2023

Algemene ledenvergadering 2023

De algemene ledenvergadering 

Hierbij willen wij de leden van vv Hollandscheveld uitnodigen voor de Algemene Ledenvergadering over het seizoen 2022-2023.

Deze zal gehouden worden op 29 september 2023 in de kantine van sportpark ‘de Oosthoek’. De aanvang van de vergadering is 20:00 uur.

De agenda die gehanteerd zal worden ziet er als volgt uit:

1. Opening

2. Notulen Ledenvergadering gehouden op vrijdag 30 september 2022

3. Jaarverslag door de secretaris(deze ligt vanaf 18 september 2023 ter inzage bij de secretaris en kan op afspraak worden ingezien) Bij de ledenvergadering zal deze niet worden voorgelezen, maar er zullen wel enkele exemplaren ter inzage aanwezig zijn.

4. Financieel verslag door de penningmeester van seizoen 2022-2023

5. Verslag Kascommissie van het seizoen 2022-2023

6. Vaststellen nieuwe kascommissie seizoen 2023-2024

7. Begroting seizoen 2023-2024

8. Bestuursverkiezing:

Aftredend en herkiesbaar:
- Dhr. W. de Boer (secretaris)

Aftredend en niet herkiesbaar:
- Dhr. M. Jutstra (bestuurslid algemene zaken)

Eventuele (tegen)kandidaten voor de functie van bestuurslid of secretaris kunnen zich tot 26 september 2023 melden bij de secretaris via secretaris@vvhollandscheveld.nl.

9. Afscheid vrijwilligers

10. Mededelingen/Rondvraag/Overige punten die door bestuur/leden worden ingebracht.
-Vaststellen contributie seizoen 2023/2024
-Vrijwilligerstaken door spelende leden/prestatie contributie

11. Sluiting

Namens het bestuur van vv Hollandscheveld

Wietse de Boer
secretaris